ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ระบบฐานข้อมูลแหล่งหินอุตสาหกรรม

 
 เลือกรูปแบบรายงาน       
ลำดับ ภาค จำนวนแหล่งหิน พื้นที่(ไร่) ปริมาณสำรอง
ล้านเมตริกตัน เปอร์เซ็นต์
1 ภาคเหนือ 120 45,800.00 2,629.64 31.61
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 42,783.00 762.32 9.16
3 ภาคกลาง 31 17,478.00 2,621.80 31.51
4 ภาคตะวันออก 24 8,743.00 414.88 4.99
5 ภาคตะวันตก 22 7,595.00 745.11 8.96
6 ภาคใต้ 84 21,288.00 1,145.79 13.77
รวม 327 143,687.00 8,319.54 100.00
 
ข้อมูลโดย : กลุ่มควบคุมสัมปทานและกำกับการผลิต สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทร. 0-2644-8730, 0-2644-8739